window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ originalLocation: document.location.protocol + '//' + document.location.hostname + document.location.pathname + document.location.search });
 

Senast uppdaterad 2021-01-28

Jordvärme

 

Värme från marken utan borrning

Jordvärme – ibland kallat markvärme eller ytjordvärme – är egentligen väldigt likt bergvärme. Den stora skillnaden är att istället för att hämta värmen, vertikalt, från berggrunden hämtas den, horisontellt, från det övre marklagret. För att anlägga jordvärme behövs därför ingen borrning. Slangen som fångar upp jordvärmen grävs istället ner på runt en meters djup. 

Jordvärme är ett utmärkt system för uppvärmning som klarar hela husets värme- och varmvattenbehov. Genom att utnyttja solens uppvärmning av marken får du stabil, klimatsmart uppvärmning till en mycket låg kostnad. Med jordvärme kan du kan spara upp till 80% av din uppvärmningskostnad och du får ett system som är underhållsfritt och som håller under lång tid.

 
Nytt hus med jordvärme installerat

 

Vad kostar jordvärme?

 

I snitt brukar en totalentreprenad för jordvärme landa på runt 148 000 kr före ROT-avdrag (källa: SKVP, 2020). Priset kan dock skilja sig mycket mellan olika installationer, beroende på faktorer som t.ex. hur stort huset är, vilket värmebehov du har och förutsättningar på tomten.

 

Priser kan också variera mycket mellan olika leverantörer, vilket är varför Energimyndigheten rekommenderar att ta in offerter från minst tre olika leverantörer. Det kan du göra enkelt och gratis genom vår tjänst här.

Privatpersoner har rätt att dra av 30% av arbetskostnaden vid ROT-arbete (max 50 000 kr per ägare och år). Arbetskostnad för nyinstallation eller utbyte av värmepumpar är avdragsgillt.

 

När det gäller ROT-avdrag för jordvärme har Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) tillsammans med Skatteverket tagit fram en schablon för arbetskostnaden vilken är 35% av den totala entreprenadkostnaden för vätska-vattenvärmepumpar (som jord-, berg- och sjövärmepumpar). Om arbetskostnaden överstiger schablonen kan Skatteverket be om kompletterande uppgifter till varför den är högre.

 

Exempel: Genomsnittlig kostnad för installation av jordvärme

Kostnad för totalentreprenad bergvärme:  148.000 kr

Schablon arbetskostnad (35 % av total):       51.800 kr

ROT-avdrag (30 % av arbetskostnad):           15.540 kr

Din kostnad efter ROT:                                 132.460 kr

 

Jordvärme ökar värdet på huset​

 

Även om jordvärme är relativt dyrt bör du tänka på att det också ökar värdet på huset. Eftersom värdet av jordvärme är att likställa med det av bergvärme är det rimligt att anta att även värdet på huset ökar i en liknande omfattning

 

Booli, SBAB:s bostadstjänst, har gjort en analys just för bergvärme som visar att på riksnivå ökar värdet på huset i snitt med 115.000 kr. Ökningarna varierar dock över landet. Högst ökningar finner man i Stockholms och Västmanlands län. I Stockholm kan värdet kan öka med uppåt 180.000 kr.

 

 

Hur fungerar jordvärme?

 

En så kallad kollektorslang grävs eller plöjs ner i slingor på cirka en meters djup. Hur lång slang som behövs beror på bland annat hur stort uppvärmningsbehov du har. Normalt brukar den vara mellan 300–500 meter lång. Kollektorslangen fylls med brinevätska, en sorts frostskyddsvätska, vilken leder värmen och har egenskapen att den inte fryser. Brinevätskan absorberar värme som lagrats av solen i marken och pumpas uppvärmd upp till värmepumpen.

Själva värmepumpen installeras i huset och ser ut ungefär som ett kylskåp. Det är samma typ av pump som används även för bergvärme eller sjövärme. Ur brinevätskan utvinner sedan värmepumpen värmen som används för uppvärmning av ditt hus och varmvattnet. Den nu nedkylda brinevätskan pumpas åter ut i slingan i marken igen för att värmas upp på nytt.

Så fortsätter brinevätskan att cirkulera år efter år för att ge ditt hus stabil, miljövänlig och billig värme. Livslängden på värmepumpen är minst 20-30 år men om du servar den regelbundet är det inte ovanligt att den håller betydligt längre än då.

 

 

Hur mycket kan jag spara med jordvärme?

Jämfört med direktverkande el kan du med jordvärme spara upp till 80% av uppvärmningskostnaden över ett år. Exakt hur mycket du kan spara beror på faktorer som t.ex. vad du har för uppvärmningslösning idag, ditt värmebehov, elpriset och värmepumpens verkningsgrad.

 

Verkningsgraden på årsbasis för en värmepump mäts med SCOP-värdet (Seasonal Coefficient of Performance). Om en pump har 4 i SCOP-värde betyder det att den sammantaget över ett helt års alla säsonger genererar 4 gånger mer energi än vad den förbrukar i el.

Exempel: Besparing med jordvärme

Vi kan ta som ett exempel ett hus med ett uppvärmningsbehov på 30.000 kWh, direktverkande el och en elkostnad på 1,5 kr per kWh (inkl. elnätsavgifter och skatter). Före installation av jordvärme skulle kostnaden för uppvärmning vara 45.000 kr per år.

Efter installation av en jordvärmepump med 4 i SCOP-värde skulle kostnaden, med oförändrat elpris och värmebehov, sjunka till 11.250 kr per år. Besparingen skulle alltså bli 33.750 kr per år, eller 2.813 kr per månad.

Med en genomsnittlig installationskostnad på 132.000 kr efter ROT skulle bergvärme återbetala sig på 4 år. Vi behöver dock räkna med byte till vattenburet system, vilket vi kan uppskatta till 70.000 kr efter ROT för en genomsnittlig villa. Det tar totalkostnaden till 202.000 kr och återbetalningstiden till 6 år.

 

Med en uppskattad livslängd för pumpen på 20-30 år betyder det att totalinvesteringen över den tiden skulle gå plus med mellan 470.000–810.000 kr i dagens penningvärde.

 

 

Hur går det till att anlägga jordvärme?

 

Det första steget är att ansöka om tillstånd från kommunen. För att spara tid kan du med fördel påbörja processen redan innan du valt installatör. Att sedan välja rätt installatör för jobbet är viktigt för att säkerställa att du både får den bästa lösningen för dig och till rätt pris. Det är installatören som har totalansvaret för entreprenaden även om de ofta tar in underentreprenörer för att utföra t.ex. grävarbetet. Det kan vara tidsödande att hitta bra installatörer och jämföra offerter. Genom att använda vår gratistjänst kan du spara både tid och pengar i processen.

 

När tillstånd och installatör är på plats kan arbetet påbörjas. Det första som händer är att kollektorslangen grävs ner på din tomt. För att kunna samla tillräckligt med värmeenergi från marken behöver en ganska stor yta av tomten tas i anspråk. För en genomsnittlig villa krävs normalt mellan 250–400 kvadratmeter.

Istället för att gräva för jordvärme kan det ibland gå att istället plöja ner kollektorslangen. Detta är ofta ett bra alternativ bland annat för att åverkan på din tomt minimeras. För att det ska vara möjligt behöver dock förutsättningarna på din tomt vara de rätta. Detta kan en kompetent installatör hjälpa dig ta reda på. Du kan komma i kontakt med certifierade installatörer nära dig genom vårt formulär

 
Jordvärme installeras på en tomt.

Efter att kollektorslangen kommit på plats i marken och anslutningen fram till huset är klar kan arbetet inomhus sätta igång. Det är nu den befintliga pannan plockas ner och den nya jordvärmepumpen ställs på plats. Förutsatt att värmepumpen har en elpatron kommer huset oftast bara vara utan värme ett par timmar. Den kan nämligen sätta igång att värma vattnet som ska ut i kranar, element och golvvärme redan innan jordvärmeslingan är ansluten.

Nästa steg är att dra rör mellan värmepumpen och ytterväggen där jordvärmeslingan har anslutits. När rören är på plats kan de fyllas med brinevätskan som pumpas ut i systemet. Det kan ta ett par timmar för att säkerställa att eventuell luft i systemet försvinner. Det sista steget är att ansluta värmepumpen till husets elcentral.

Hur lång tid det tar att anlägga jordvärme beror en del på de lokala förhållandena. Normalt kan du dock räkna med totalt 2–4 dagar: 1–2 för nedgrävning av slingan och sedan 1–2 dagar för installation av jordvärmepumpen. Efter detta har du ett fungerande jordvärmesystem. Du får dock räkna med ytterligare tid för efterföljande återställning av tomten, såsom återplantering av gräsmatta eller växter som grävts upp.

Gräsmatta läggs efter att jordvärme installerats
 

 

Vem passar jordvärme för?

Jordvärme är framförallt ett uppvärmningsalternativ du bör överväga om ditt hus inte ligger så nära ett vattendrag så att du kan ha sjövärme och om du har så djupt ner till berggrunden att det blir för dyrt med bergvärme. Generellt kan även sägas att jordvärme passar hus med relativt stora uppvärmningsbehov. 

En förutsättning för jordvärme är att du har tillräckligt utrymme på tomten. Eftersom det kan krävas uppåt 400 kvm yta på tomten är det därför mer lämpat för hus med stora tomter. Bäst effekt av jordvärme får man i kompakta jordar med hög vattenhalt, exempelvis lerjord eller blöt sandjord, då dessa leder värmen bättre Detta är en anledning till att jordvärme är som vanligast i Skåne.

En annan anledning till att jordvärme är vanligare i södra Sverige är helt enkelt att det är varmare om vintern där än i norr. Jämfört med bergvärme varierar temperaturen i ytjorden mer över året. I nordligaste Sverige kan kälen gå så djupt i marken att brinevätskan blir för kall för att systemet ska fungera.

Som för andra vattenbaserade värmesystem är det en stor fördel att redan ha vattenburen värme installerad i huset för att bergvärme ska lämpa sig. Annars tillkommer kostnaden för att installera även detta.

Sammanfattningsvis kan vi säga att jordvärme främst passar större hus i södra delen av landet, med både befintliga vattenbaserade värmesystem och stora tomter vilandes på kompakt, fuktig jord.

 

Lerjord perfekt för jordvärme

 

5 saker att tänka på med jordvärme

 

Det finns några saker du bör ha i åtanke när du skaffar jordvärme:

  • Ett tillstånd från kommunen krävs för att anlägga jordvärme. Det är något som de flesta installatörer gärna hjälper dig med och är oftast bara en formalitet. Även sjövärme och bergvärme kräver tillstånd, medan luftvärme och luft-vatten inte gör det.

  • Det krävs en del arbete med att återställa marken efter att jordvärme anlagts, t.ex. att anlägga gräsmattan från grunden. Detta eftersom det krävs ett omfattande grävningsarbete.

  • För att inte riskera skada kollektorslangen, vilken läggs omkring en meter ner i jorden, kan du inte göra andra grävarbeten där jordvärmen anlagts. Därför är det bra att tänka en bit framåt när arbetet planeras. Kommer du t.ex. vilja ha en pool eller ett hus med gjuten grund någonstans på tomten?

  • Jordvärme kan även ge huset komfortkyla (kallas också naturkyla eller frikyla) under varma sommardagar. Om du önskar den möjligheten kan det krävas att du kompletterar värmepumpen med en kyltillsats.

  • Om du bor i ett område som ibland drabbas av längre strömavbrott kan du överväga att komplettera värmepumpen med en alternativ uppvärmningslösning, t.ex. en kamin eller pelletspanna. Värmepumpen kräver el för att kunna generera värme och tanken på att bli utan värme mitt i smällkalla vintern är kanske inte så lockande.

 

Använd gärna vårt formulär för att få offerter från certifierade installatörer nära dig. Det är gratis och tar bara någon minut.

Tar bara 1–2 minuter